Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про продаж товарів та/або виконання робіт (послуг)

 

Пропозиція (публічна оферта)

 

Фізична особа-підприємець Філіц Ярослав Володимирович, який працює під брендом - СВР Маркет вікон та дверей та який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серії В02 № 926197 від 27.04.2005р., іменований надалі «Продавець», пропонує будь якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – «Покупець») укласти цей Договір публічної оферти про продаж товарів та/або виконання робіт (послуг) (надалі – Договір).

 

1.      Загальні положення

1.1. Цей Договір носить характер публічної оферти відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та, згідно з чинним законодавством України, має юридичну силу.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір вважається укладеним та набуває сили договору приєднання з моменту здійснення дій, передбачених п. 1.3. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1.3. Покупець здійснює акцепт Договору шляхом сукупного або окремого виконання будь якої з наступних дій:

-          здійснення реєстрації та/або заповнення форми запису на замір або форми зворотного зв’язку на Сайті Продавця;

-          здійснення запису на замір в телефонному режимі;

-          отримання Комерційної пропозиції будь яким доступним для Покупця та Продавця засобом комунікації (Електронний лист, СМС-повідомлення, Меседжер тощо);

-          отримання та/або підписання відповідного Документу(ів) Продавця в електронному та/або паперовому вигляді;

-          здійснення оплати за будь яку Продукцію Продавця.

 

2.      Терміни

2.1.«Покупець» (Клієнт) – будь яка юридична або фізична особа, що уклала з Продавцем договір на умовах, що містяться в Договорі.

2.2.«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь якій юридичній або фізичній особі, укласти з ним договір про продаж товарів та/або виконання робіт (послуг) (далі - «Договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

2.3.«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.

2.4. «Сайт Продавця» –  сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям svrmarket.com.ua.

2.5. «Продукція» – перелік товарів та робіт (послуг) розміщених на Сайті та салонах (магазинах) Продавця.

2.6. «Комерційна пропозиція» - документ з переліком та вартістю Продукції, наданої в електронному та/або паперовому вигляді.

2.7. «Документи Продавця» - відповідні бланки, зокрема Рахунок-фактура, Замовлення, Специфікація, Комерційна пропозиція, Заміри, Видаткова накладна, Акт прийому передачі товарів (виконаних робіт), Гарантійний талон тощо, що можуть бути надані Покупцю в електронному та/або паперовому вигляді.

 

3.      Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується продати Продукцію, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти цю Продукцію на умовах, зазначених у цьому Договорі.

3.2. Перелік товарів та послуг, що надаються Продавцем, зазначений на Сайті Продавця та/або у виставкових салонах (магазинах) Продавця.

3.3. Асортимент, кількість, ціна та загальна вартість Продукції міститься у Комерційних пропозиціях та/або інших Документах Продавця.

 

4.      Ціна та загальна вартість

4.1. Ціни на Продукцію вказуються у відповідних Документах Продавця на кожне замовлення окремо.

4.2. Загальна вартість визначається на підставі вартості Продукції, яка вказана у всіх наданих Документах за цим Договором. 

 

5.      Порядок розрахунків

5.1. Покупець здійснює передоплату у розмірі не менше 70% від загальної вартості Продукції протягом 3-х календарних днів з моменту надання Продавцем відповідних Документів.

5.2. Покупець здійснює повну оплату у розмірі 100% від загальної вартості Продукції після її отримання.

5.3.Оплата Продукції здійснюється у національній валюті України.

 

6.      Умови  поставки товару

6.1. Продавець поставляє товар за умови дотримання Покупцем строків оплати даного Договору (Розділ 5 Договору).

6.2. Продавець зобов'язується передати Покупцю Продукцію згідно умов, передбачених цим Договором, на основі відповідних Документів.

6.3. Передача Продукції здійснюється Продавцем після обстеження та/або підписання Покупцем відповідних Документів, зокрема Акту прийому передачі товарів (виконаних робіт).

6.4. Пунктом передачі Продукції за цим Договором є адреса зазначена Покупцем у відповідних Документах.

6.5. Умови передачі Продукції можуть змінюватися протягом терміну дії Договору. Такі умови зазначаються додатково.

6.6. Допускається дострокова поставка Продукції, про яку Продавець повідомляє Покупця.

6.7. Право власності на Продукцію переходить до Покупця після обстеження та/або підписання Покупцем відповідних Документів, зокрема Акту прийому передачі товарів (виконаних робіт) та повної 100% оплати.

6.8. До моменту здійснення Покупцем 100% оплати Продукція залишається власністю Продавця.

6.9. Ризики випадкового знищення чи пошкодження Продукції переходять до Покупця після прийняття (обстеження) та/або підписання Покупцем відповідних Документів, зокрема Акту прийому передачі товарів (виконаних робіт).

6.10.  У випадку порушення термінів виконання Договору з вини Продавця, крім випадків передбачених розділом 10, за кожний протермінований робочий день на користь Покупця сплачується пеня в розмірі 0,01% від вартості товару.

  

7.      Якість продукції та гарантії

7.1. Продавець гарантує якість Продукції згідно діючих норм  та стандартів і надає гарантію на Продукцію на термін вказаний в Гарантійному талоні, за умови професійного монтажу, належного сервісного обслуговування та правильної експлуатації Продукції.

7.2. Термін та умови виконання гарантійних зобов’язань визначаються Гарантійним талоном та даним Договором.

7.3. У разі виявлення дефектів Продукції Покупець зобов’язаний вказати це у момент прийому (обстеження) Продукції.

7.4. Після прийняття Продукції Покупцем претензії щодо кількості отриманої Продукції не приймаються, а щодо якості приймаються в межах Гарантійних зобов’язань.

7.5. Гарантійні зобов'язання на Продукцію починаються з моменту прийняття Продукції Покупцем.

 

8.      Права та обов’язки сторін

8.1. Покупець має право:

- вимагати від Продавця виконання вимог даного Договору;

- вимагати від Продавця передачі Продукції в обумовлений Договором строк та забезпечення якості Продукції;

-  у разі виявлення недоліків вимагати їх усунення у відповідності з даним Договором.

8.2. Покупець зобов’язаний:

- ознайомитись та/або підписати всі необхідні Документи Продавця;

- провести своєчасну оплату у визначені даним Договором строки;

- у випадку порушення проведення розрахунків відповідно до умов Розділу 5 даного Договору, сплатити пеню у розмірі 0,1 % від несплаченої суми за кожен день прострочення;

- дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду його дії;

- повідомляти Продавцю достовірні персональні дані і відомості;

- ознайомитись та неухильно дотримуватись умов експлуатації Продукції, що розміщені у вільному доступі на Сайті та/або у салонах (магазинах) та відповідних Документах Продавця.

8.3. Продавець має право:

- призупинити або повністю відмінити замовлення та/або доставку Продукції при несвоєчасному виконанні Покупцем своїх фінансових зобов’язань перед Продавцем;

- залишати у себе передоплату та придбану згідно Документів Продукцію у випадку розірвання Покупцем Договору у терміни, не передбачені цим Договором;

- у випадку відсутності 100% оплати (п.5.2 Договору), вимагати у покупця повернення Продукції та за необхідності самостійно здійснити забір (демонтаж) Продукції, попередивши про це Покупця будь якими доступними Продавцю та Покупцю засобами комунікації. 

8.4. Продавець зобов’язаний:

- після узгодження Сторонами параметрів Продукції надати відповідні Документи Покупцю будь якими доступними Продавцю та Покупцю засобами комунікації;

- передати Покупцю Продукцію не пізніше встановленого у відповідних Документах строку;

- надавати Покупцю інформацію щодо технічних та експлуатаційних характеристик Продукції;

- розміщувати у вільному доступі на Сайті та/або у салонах (магазинах) інформацію щодо умов Гарантійного обслуговування Продукції;

- усувати протягом гарантійного терміну виявлені Покупцем недоліки Продукції у визначений виробником строк.

 

9.      Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно умов даного Договору та чинного законодавства України.

9.2. Сторона, що порушила свої зобов'язання за цим договором, зобов'язана відшкодувати Стороні, чиї права та/або законні інтереси порушено, завдані цим збитки у порядку, встановленому Господарським кодексом України.

9.3. Якщо вимогу постраждалої Сторони не буде задоволено в місячний строк з дати отримання претензії, то постраждала Сторона, звертаючись з позовом до суду про стягнення збитків з винної Сторони, при визначенні розміру збитків враховує ціни, встановлені Продавцем на таку ж Продукцію, яка була продана Покупцю, на день подання позову до суду.

 

10.  Обставини, що виключають відповідальність сторін (Форс-мажор)

10.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за даним договором, якщо воно сталося в силу зовнішніх і надзвичайних подій, які виникли незалежно від волі Сторін (форс-мажор), появі і дії яких Сторони не могли протидіяти, чи передбачати їх.

10.2.  Форс-мажором визнаються, але не обмежуються, наступні дії і події: землетрус, повені, пожежі, епідемії, аварії на транспорті, бойові дії, страйки, громадські заворушення, втручання влади, у тому числі перешкоджаючі виконанню даного Договору, рішення органів державної влади.

10.3.  Сторона, що потрапила під дію форс-мажору, зобов'язана протягом двох робочих днів сповістити іншу Сторону про появу, вид, можливу тривалість, і шляхи подолання дій даних обставин і перешкод.

 

11.  Строк дії договору

11.1.  Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем. Прийняттям Договору є вчинення Покупцем дій, які засвідчують його бажання укласти Договір і передбачені умовами Договору.

11.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

 

12.  Згода на обробку персональних даних

12.1.  Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити  захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника  та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

12.2. Приймаючі даний Договір Покупець дає свою згоду на обробку його персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Покупцем Продукції, що надається Продавцем.

 

13.  Інші умови

13.1.  Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

13.2.  Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем.

13.3.  Продавець залишає за собою право вносити в односторонньому порядку зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

13.4.  Покупець погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між Покупцем та Продавцем, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

13.5.  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

13.6.  Для забезпечення безпеки і збереження майна в салонах (магазинах) Продавця може здійснюватися відеоспостереження, на яке Покупець дає згоду.

13.7.  Для забезпечення безпеки, дотримання умов даного Договору та з метою покращення роботи Продавця може здійснюватися запис розмов, на яке Покупець дає згоду.

 

14.  Реквізити Продавця

 

Фізична особа-підприємець  Філіц Ярослав Володимирович

Адресою Виконавця за цим Договором є:

46000, м. Тернопіль, вул. Коцюбинського, 6

 

Контактний телефон +38 (098) 320-29-29

 

Контактний e-mail:

Директор: direktor@svrmarket.com.ua

Модель має найвищий рівень секретності, шумоізоляції та теплозбереження. Виготовлена фабрикою "Aplo..
7600 грн 6700 грн
Без податку: 6700 грн
Модель має високий рівень теплоізоляції, шумоізоляції. Виготовлена фабрикою "Aplot" на сучасному ..
8800 грн 7500 грн
Без податку: 7500 грн
Кругла декоративна накладка Gavroсhe під сантехнічний механізм. ..
205 грн
Без податку: 205 грн
Призначені для установки в житлових і громадських приміщеннях в якості тимчасовових технічних дверей..
2600 грн
Без податку: 2600 грн
Кругла декоративна накладка Gavroсhe під сантехнічний механізм. ..
188 грн
Без податку: 188 грн
Компактний механізм для встановлення у полотна міжкімнатних дверей з мінімальною товщиною 30 мм. П..
76 грн
Без податку: 76 грн

Error in text!

Thanks!